Algemene Voorwaarden

Voor Tinkers en Finders

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon, tinker of finder die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sly Tinker;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Sly Tinker in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Sly Tinker ter beschikking stelt die
een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon (Sly Tinker) die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sly Tinker
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en Sly Tinker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Sly Tinker.

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Chayenne van der Sluys
Sly Tinker
Anjelierstraat 26D
6414 EV Heerlen
+31 (0)6 34477927
info@slytinker.nl
KVK: 
BTW:

Artikel 3 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sly Tinker en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Sly Tinker en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij Sly Tinker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 | Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Sly Tinker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Sly Tinker gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Sly Tinker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten. Veel producten zijn handwerk of bestaan uit natuurlijke producten of
materialen waardoor ook geen enkel product exact hetzelfde zal zijn. Denk hierbij aan formaat,
kleur en afwerking. Sly Tinker kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6. De afmetingen van de handgemaakte producten zijn zo precies mogelijk maar omdat het een
handgemaakt product betreft, kan het geleverde product hiervan afwijken.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • beschikbare maten, kleuren, soorten materiaal.

Artikel 5 | De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sly Tinker
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door Sly Tinker is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sly Tinker passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sly Tinker
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Sly Tinker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sly Tinker op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. Sly Tinker zal bij het leveren van product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of beschikbaar stellen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Sly Tinker waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sly Tinker deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Na het plaatsen van een bestelling neemt Sly Tinker op korte termijn contact met je op en ontvang
je de betalingsgegevens en levertijd via e-mail.

Artikel 6 | Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan Sly Tinker bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan Sly Tinker retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sly Tinker. Het kenbaar
maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sly Tinker heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
5. Bij op maat gemaakte producten die besteld zijn hoeven niet terug genomen worden door de Sly,
mits anders met de consument is overeengekomen.
6. Natuurproducten kunnen nog gaan werken door een verschil van temperatuur daar is de Sly niet
aansprakelijk voor maar zal naar een oplossing zoeken waar beide partijen tevreden mee zijn.

Artikel 7 | Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sly Tinker dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die
door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door Sly Tinker niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 | Uitsluiting herroepingsrecht

1. Sly Tinker kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Sly Tinker dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Sly Tinker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sly Tinker
geen invloed heeft;
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 | De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Sly Tinker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sly Tinker geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Sly Tinker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sly Tinker niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 | Conformiteit en garantie

1. Sly Tinker staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de
Sly Tinker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. De garantietermijn van Sly Tinker is 30 dagen. Sly Tinker is echter te nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.
4. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
  derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
  Sly en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
  toegepaste materialen.
 • Bij aankoop van natuurproduct; kan door het klimaatverschil gaan werken en
  scheuren. Hierop kan Sly Tinker geen garantie geven omdat er sprake is van een
  natuurproduct.

Artikel 11 | Levering en uitvoering

1. Sly Tinker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sly Tinker kenbaar heeft gemaakt.
3. Geschatte levertijd is 14 dagen. Veelal zijn de producten handgemaakt, maatwerk of moeten deze
op pre-order besteld worden. Houdt hier rekening mee bij bestelling. Indien het niet haalbaar is
voor Sly Tinker deze levertijd te hanteren voor gewenst product door consument zal zij dit bij haar
consument kenbaar maken.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Sly Tinker
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Sly Tinker is niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief en kunnen per product verschillen. Aan eventuele genoemde
termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Sly Tinker het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sly Tinker dit kenbaar maken.
8. Omdat vrijwel alles handgemaakt is, kan het zijn dat je bestelling pas gemaakt wordt zodra het
verschuldigde bedrag door ons ontvangen is. Daarna geldt meestal een levertijd van 14 dagen.
9. Annuleren van maatwerk of een speciaal verzoek is na betaling is niet meer mogelijk.
10. Verzendkosten: verzending binnen Nederland is altijd gratis. Sly Tinker is niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten van PostNL tijdens verzending (zoals bijvoorbeeld: te late levering,
beschadiging of verloren gaan van pakket e.d.). Bestel je vanuit het buitenland neem dan altijd
persoonlijk per mail contact op met Sly Tinker; dit ook in verband met de betaling.
11. Op verzoek kan je een pakket aangetekend of verzekerd laten versturen, geef dit dan aan bij je
bestelling. De kosten hiervan zijn voor rekening van consument.

Artikel 12 | Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld
in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Sly Tinker te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Sly Tinker behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.
4. Betaling kan met behulp van bankoverschrijving of Ideal. Bij vooraf overmaken
(bankoverschrijving) worden de producten pas verstuurd als de betaling binnen is. Ook beginnen
wij pas na het ontvangen van de betaling aan verzoek -en maatwerk.
5. Betalingsgegevens zijn te vinden op de website en in de bevestigingsmail van aankoop.

Artikel 13 | Klachtenregeling

1. Sly Tinker beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Sly Tinker, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij Sly Tinker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door Sly Tinker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Sly Tinker.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Sly Tinker niet op, tenzij Sly Tinker schriftelijk anders
aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sly Tinker, zal Sly Tinker naar haar keuze of de
geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 | Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Sly Tinker en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 | Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.